مهندس اکبر فتحی
رئيس سازمان
جهاد كشاورزي استان آذریایجان شرقی

 

Fathi@eaj.ir

 

04134494353

 

ملاقات رئیس سازمان با مردم
دو شنبه هر هفته

ازساعت 13صبح تا14:30

 

 

تلفن سازمان 8-04134438000
ارتباط مستقیم با رئیس سازمان