درخواست وقت ملاقات حضوری
 

ارتباطات مردمی

ملاقات مردمی رئیس سازمان ، مدیران جهاد
کشاورزی شهرستان ها و روسای مراکز جهاد کشاورزی
روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 الی 11:30 در محل سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و مراکز جهاد کشاورزی برگزار میگردد

 

 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی