سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

مدیریت آب و خاک
 
: شرح وظایف مدیریت آب و خاک
 
 

*-اجرای سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت عرصه ها و منابع آبی و خاکی کشاورزی مناطق مختلف استان و تعیین اهداف و برنامه ها

*-اجرای کلیه مقررات و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزیدر زمینه تامین، توزیع وبهره برداری از منابع آب کشاورزی و تاسیسات آبی مربوطه

*- بررسی و اولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات اصلاح و نوسازی خاک، تسطیح اراضی، زهکشی، شوری زدایی، احیاء، یکپارچه سازی، آماده سازی، عملیات ضد فرسایش و جاده های بین مزارع، آبرسانی، احیاء قنوات واستقرار سیستم های آبیاری .

*-بررسی و تعیین پیمانکاران جهت پیشبرد فعالیت های اجرایی بخش آب و خاک کشاورزی و دامپروری و تاسیسات مربوطه در استان و عقد قرارداد های مربوطه

*-نظارت مستمر به فعالیت های پیمانکاران بخش غیر دولتی در اجرای طرح، پروژه های آبی و خاکی و کشاورزی و دامپروری و تاسیسات مربوطه استان و اخذ و جمع بندی آمار و گزارش های مربوطه

*-انجام برنامه ریزی و اقدامات لازم در خصوص تجهیز و تقویت آزمایشگاه های مستقر در بخش های مختلف سازمان

 

 

 

 

 

 

 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی