سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

مدیریت ارزیابی و پاسخگوئی به شکایات
 
: شرح وظایف مدیریت ارزیابی و پاسخگویی به شکایت
 
 

*-اجرای امور مربوط به ارزیابی عملکرد و تهیه گزارشهای لازم از نتایج ارزیابی و ارائه آن به رئیس سازمان و سایر مراجع ذیربط .

*-انجام بازرسی های لازم و تهیه گزارشات موردی و ادواری از عملکرد واحدهای سازمان و تجزیه و تحلیل آنها .

*-دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان سازمان و بررسی پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و اعلام پاسخ به شاکیان و جمع بندی آنها جهت تهیه گزارشهای لازم .

*-همکاری و تعامل با دستگاههای نظارتی و بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات . .

*-بررسی میزان سلامت اداری و پیشگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان براساس مقررات مربوطه .

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی