سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

مدیریت هسته گزینش
 
: شرح وظایف مدیریت هسته گزینش
 
 

*-اجرای دستورالعملها و بخشنامه های هیأت عالی گزینش و هیأت مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی .

*-بررسی و تعیین صلاحیت عقیدتی سیاسی- اخلاقی متقاضیان ورود به خدمت در سازمان استان و واحدهای تابعه و وابسته و انجام مراحل گزینش مربوطه .

*-رسیدگی مجدد به شکایات شاکیان مردود شده در جریان گزینش استخدام .

*-مشاوره و تبادل نظر با هیأت مرکزی گزینش در پیشبرد فعالیت ها و نیز استعلام موارد خاص . 5- انعکاس نتایج حاصل از گزینش متقاضیان استخدام به واحد امور اداری و سایر مراجع ذیربط جهت انجام سایر مراحل اداری و استخدامی افراد . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی