سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

مدیریت حراست
 
: شرح وظایف مدیریت حراست
 
 

*-انجام اقدامات لازم در جهت حفظ و پاسداری از کلیه اسناد ، اماکن و تأسیسات و کنترل مبادی ورودی و خروجی سازمان .

*-طبقه بندی و کنترل اخبار ،اسناد و مدارک محرمانه .

*-ایجاد هماهنگی و ارتباط با مراجع انتظامی و قضائی به منظور جلوگیری و برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی موجود در محیط سازمانی .

*-تهیه و پیشنهاد طرحهای امنیتی و حراستی مربوط و ایجاد دبیرخانه محرمانه .

*-تشکیل پرونده حراستی کلیه پرسنل اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی .

*-اجرای دستورات ، مقررات ، دستورالعملها و طرحهای حراستی صادره از طرف مراجع ذیصلاح .

 

 

 

 

 

 

 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی