سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

مدیریت ترویج کشاورزی
 
: شرح وظایف مدیریت ترویج کشاورزی
 
 

*- برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج کشاورزی استان، واحد های شهرستانی و واحدهای مستقر در پایین تر از شهرستان

*- سازماندهی، تجهیز و پشتیبانی امکانات و تجهیزات سخت افزاری ترویج و ارائه خدمات پشتیبانی لازم به واحد های تخصصی و اجرایی ذیربط

*- نیازسنجی و انجام مراحل جذب، نگهداری و آموزش سربازان سازندگی، مروجین روستایی، ناظرین فنی مزرعه، مشاورین مزرعه و سایر عاملین شبکه ترویج با هماهنگی سایر واحد هایتخصصی ذیربط

*- انجام اقدامات لازم جهت برگزاری همایش های علمی، دوره های تخصصی و آموزش های مرتبط با ترویج کشاورزی

*- انجام اقدامات رسانه ای موضوع فعالیت ها و برنامه های ترویج کشاورزی

*- اجرای دوره های آموزشی بهره برداران کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی