سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: پرسش هاي متداول

پرسش هاي متداول

 

 

- چه مراحلی برای تهیه سمپاش و خرید بوسیله تسهیلات بانکی باید طی شود ؟


- چه شرایطی  عمومی برای متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی ،فروشندگی سموم دفع آفات نباتی ،شرکتهای دفع آفات نباتی  و ضد عفونی، مراکز تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات و شرکتهای توزیع کننده آفتکشها مورد نیاز می باشد ؟


- چه شرایطی برای معرفی افرد جهت صدور پروانه سم فروشی مورد نیاز می باشد ؟


- چه مراحلی برای اخذ پروانه سم فروشی باید طی شود ؟


- چه شرایطی را باید متقاضیان تاسیس آزمایشگاه گیاهپزشکی احراز نمايند ؟


- چه مدارکی  برای تمدیداعتبار پروانه کلینیکهای گیاهپزشکی مورد نیاز است ؟


- چه مدارکی جهت دریافت تسهلات بانکی کلینیکهای گیاهپزشکی مورد نیاز است ؟


- چه شرایطی را متقاضیان تاسیس شرکتها و یا موسسات دفع آفات نباتی و ضد عفونی باید احراز نمایند ؟


- چه شرایطی را متقاضیان تاسیس مراکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات باید احراز نمايند ؟


- چه شرایطی را متقاضیان تاسیس شرکتهای توزیع باید احراز نمایند ؟


- مدارک مورد نیاز برای دوره کارآموزی دانشجويان ؟


- مجوز برای ترانزیت کالا توسط کدام سازمان صادر می گردد ؟


- برای محموله های ترانزیتی اخذ مجوز لازم می باشد ؟


- مجوز واردات محصولات کشاورزی از طریق کدام سازمان صورت می گیرد ؟


- مجوز صادرات محصولات کشاورزی از طریق کدام سازمان صادر می شود ؟


- آیا امکان صدور گواهی بهداشت در پستهای قرنطینه غیر از مرزهای خروجی وجود دارد ؟


- مجوز واردات گلهای زینتی توسط کدام ارگان صورت می گيرد ؟


- شرایط واردات چوب به داخل كشور ؟


- آفات عمومی چه آفاتی هستند  ؟


- آفات همگانی چه آفاتی هستند ؟


- آفات خصوصی چه آفاتی هستند ؟

 

 

- چه مراحلی برای تهیه سمپاش و خرید بوسیله تسهیلات بانکی باید طی شود
مراجعه بهربردار به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و معرفی به مدیریتهای جهاد کشاورزی
درخواستهای زیر مبلغ سیصد میلیون ریال با ارجاع به فرمانداری تسهیلات خرید توسط بانک کشاورزی شهرستان اعمال خواهد شد.
درخواستهای بیش از سیصد میلیون ریال به سازمان جهاد کشاورزی استان ارجاع و مورد برسی و در صورت تکمیل مدارک به بانک معرفی خواهدشد.

 

- آیا از سمپاشی هوائی می توان برای مبارزه با آفات استفاده نمود

خیر.این روش سمپاشی کلا در کشور منسوخ گردیده است.

- آیا هر نازلی برای کل آفات کاربرد دارد

.نازلهای مورد استفاده برای آفات،بیماریها و علفهای هرز متفاوت بوده و در مورد علفهای هرز الزاما باید از نازلهای تی جت استفاده گردد.


- چه شرایطی  عمومی برای متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی ،فروشندگی سموم دفع آفات نباتی ،شرکتهای دفع آفات نباتی  و ضد عفونی، مراکز تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات و شرکتهای توزیع کننده آفتکشها مورد نیاز می باشد
متقاضی تاسیس و یا بهره برداری واحد های موضوع این دستورالعمل باید درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز به سازمان نظام مهندسی استان مربوطه تسلیم نماید.
تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور
داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت (برای آقایان)
گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه
داشتن نیروی انسانی متخصص لازم برای انجام امور کارشناسی و ارائه خدمات فنی مرتبط
ارائه یک برنامه کسب و کار برای راه اندازی واحد مورد درخواست
داشتن عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)
شرکت در دوره آموزشی و توجیهی مورد نیاز حسب نظر سازمان نظام مهندسی استان
عدم اشتغال در سازمانها و تشکیلات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی تحت هر عنوان
داشتن حد اقل امکانات مورد نیاز
عدم اشتغال هیچیک از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل موسسات و شرکتهای موضوع این دستورالعمل در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی

 

- چه شرایطی برای معرفی افرد جهت صدور پروانه سم فروشی مورد نیاز می باشد
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی کشاورزی با گرایش گیاهپزشکی
اعلام نیاز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مورد نظر متقاضی


- چه مراحلی برای اخذ پروانه سم فروشی باید طی شود
ارائه درخواست به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مورد نظر
بررسی درخواست فوق از نظر شرایط متقاضی و همچنین نیاز منطقه
معرفی متقاضی به مدیریت حفظ نباتات استان جهت طرح درخواست فوق در کمیته حفظ نباتات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
بررسی درخواست در سازمان نظام مهندسی استان و تصویب صدور پروانه و یا رد درخواست
معرفی یک نفر مسئول فنی با توضیح اینکه حد اقل دارای مدرک لیسانس گیاهپزشکی باشند
در صورت تصویب و موافقت برای صدور پروانه سم فروشی اعلام به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه از طرف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت راهنمائی متقاضی برای تشکیل پرونده و ارائه مدارک لازم
صدور پروانه توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

 

- چه شرایطی را باید متقاضیان تاسیس آزمایشگاه گیاهپزشکی احراز نمایند
ارائه مدارک تاسیس شرکت برای شرکت ها یا موسسات
ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز
نداشتن سابقه لغو پروانه بهره برداری
معرفی یک نفر مسئول فنی که صرفا دارای حد اقل لیسانس گیاهپزشکی باشد
معرفی و بکارگیری حد اقل یک نفر کارشناس گیاهپزشکی (غیر از مسئول فنی)
تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در صورت معرفی مسئول فنی واجد شرایط می توانند متقاضی تاسیس آزمایشگاه گیاهپزشکی باشند.


- چه مدارکی  برای تمدیداعتبار پروانه کلینیکهای گیاهپزشکی مورد نیازاست :
معرفی نامه ازمدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه به مدیریت حفظ نباتات استان.
اعلام نظر بلا مانع مدیریت حفظ نباتات جهت تمد ید پروانه به سازمان مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان معرفی می شوند.


- چه مدارکی جهت دریافت تسهلات بانکی کلینیکهای گیاهپزشکی مورد نیازاست:
درخواست کتبی مدیرمسئول کلینیک به مدیریت حفظ نباتات استان
در صورت وجود اعتبار معرفی به مدیریت سرمایه گذاری سازمان 

- چه شرایطی را متقاضیان تاسیس شرکتها و یا موسسات دفع آفات نباتی و ضد عفونی باید احراز نمایند
ارائه مدارک تاسیس شرکت برای شرکت ها یا موسسات
نداشتن سابقه لغو پروانه بهره برداری
معرفی یک نفر مسئول فنی
معرفی یک نفر مسئول فنی که صرفا دارای حد اقل لیسانس گیاهپزشکی باشد(غیر از مسئول فنی)
اصلاح اساسنامه مطابق با دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات
ارائه تعهد محضری مطابق با دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات
ارائه درخواست و مدارک

- چه شرایطی را متقاضیان تاسیس مراکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات باید احراز نمایند
ارائه مدارک تاسیس شرکت برای شرکت ها یا موسسات
نداشتن سابقه لغو پروانه بهره برداری
ارائه درخواست و مدارک مندرج
معرفی یک نفر مسئول فنی که صرفا دارای حد اقل لیسانس گیاهپزشکی باشد.

- چه شرایطی را متقاضیان تاسیس شرکتهای توزیع باید احراز نمایند
ارائه مدارک تاسیس شرکت برای شرکت ها
نداشتن سابقه لغو پروانه بهره برداری
معرفی یک نفر مسئول فنی.
معرفی و بکارگیری یک نفر کارشناس با مدرک لیسانس گیاهپزشکی (غیر از مسئول فنی)
اصلاح اساسنامه مطابق با دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات
ارائه تعهد محضری مطابق با دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات
ارائه درخواست و مدارک

- مدارک مورد نیاز برای دوره کارآموزی دانشجویان:
ارائه معرفی نامه از طرف دانشکاه مربوطه به مدیر حفظ نباتات استان فقط رشته گیاهپزشکی
درصورت نیاز معرفی به کلینیکهای گیاهپزشکی (خصوصی) جهت گذارند ن دوره کارآموزی

 

- مجوز برای ترانزیت کالا توسط کدام سازمان صادر می گردد ؟
سازمان حفظ نباتات


- برای محموله های ترانزیتی اخذ مجوز لازم می باشد ؟
خیر. فقط در مورد کالاهای با ریسک بالا اخذ مجوز موردی از سازمان حفظ نباتات مورد نیاز می باشد.

- مجوز واردات محصولات کشاورزی از طریق کدام سازمان صورت می گیرد ؟
در مورد کالاهای ریسک بالا بصورت موردی توسط سازمان حفظ نباتات تهران و در مورد کالاهای با ریسک متوسط با شرایط عام اعلام شده از طرف سازمان فوق و در مورد کالاهای ریسک پائین صرفا با ارائه گواهی بهداشت نباتی از کشور مبدا امکان پذیر می باشد.


- مجوز صادرات محصولات کشاورزی از طریق کدام سازمان صادر می شود؟
صادر کننده با مراجعه به پست قرنطینه گمرک مرز خروجی مورد را اظهار و مامور قرنطینه پس از نمونه برداری و بررسی نمونه در صورت سلامت محصول گواهی بهداشتی صادر می کند.


- آیا امکان صدور گواهی بهداشت در پستهای قرنطینه غیر از مرزهای خروجی وجود دارد؟
خیر


- مجوز واردات گلهای زینتی توسط کدام ارگان صورت می گیرد؟
توسط سازمان حفظ نباتات با فرض معرفی گلخانه ای که به تایید مدیریت حفظ نباتات رسیده باشد تا مراحل قرنطینه بعد از ورود اعمال گردد.


- شرایط واردات چوب به داخل کشور؟
گواهی بهداشت نباتی کشور مبدا دال بر اعمال تیمار حرارتی یا ضدعفونی با گاز ،داشتن پرینت حرارتی،داشتن میزان رطوبت زیر 12 درصد.

- آفات عمومی چه آفاتی هستند  ؟
آفاتی مانند موش و ملخ که دولت مسئولیت کنترل آنها را عهده دار می باشد.


- آفات همگانی چه آفاتی هستند ؟
آفاتی مانند سن گندم که مسئولیت کنترل آنها به عهده خود کشاورز می باشد و وظیفه دولتی نظارت و راهنمائیهای فنی و اطلاع رسانی قضیه می باشد.


- آفات خصوصی چه آفاتی هستند ؟
کلیه عوامل خسارتزا بغیر از موش،ملخ و سن که مسئولیت کنترل این عوامل به عهده خود کشاورز می باشد..

 

   
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی