آشنائي با مسئولين سازمان

 

 

آشنائی با مسئولين سازمان

 

 

 

رئیس سازمان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

اکبر فتحی

34440800

34439828

fathi (at) eaj (dot) ir

 

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

مجید نجفی

34439350

34439350

Najafe (at) eaj (dot) ir

 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

سید علی مختاری

34439117

34439738

Mokhtari (at) eaj (dot) ir

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

نادر نقیلی

34439508

34439664

Nagheli (at) eaj (dot) ir

 

 

معاون بهبود تولیدات دامی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

محمد حسین اقدمی

34439935

34438625

Aghdami (at) eaj (dot) ir

 

معاون بهبود تولیدات گیاهی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

علی رخ افروز

34435696

34439940

rokhafroz (at) eaj (dot) ir

مدیر امور اداری

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

داریوش رحمتی وند

34494317

34445400

rahmati(at)eaj(dot)ir

 

مدیر امور رفاه و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

اکبر منیری

34494217

34445400

Moneri(at)eaj(dot)ir

 

مدیر امور مالی سازمان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

ایرج احد زاده

34439117

34439738

ahadzadeh(at) eaj (dot) ir

 

مدیر حراست

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

غلامحسین هاشم پور

34494369

34438841

harasat (at) eaj (dot) ir


 

مدیر توسعه بازرگانی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

صالح مومنی

34439800

34439940

momeni(at) eaj (dot) ir

 

 

مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

حسن ایمانی

34439932

34439940

Emani (at) eaj (dot) ir

 

 

 

 

مدیر هسته گزینش

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

محمد حسین خانزاده

34439804

34439940

Khzadeh (at) eaj (dot) ir

 

مدیر حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

شهرام یزدان کریمی

34447000

34439828

Yazdan (at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره روابط عمومی سازمان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

وحید کاظم زاده

34494169

Kazemzadeh(at) eaj (dot) ir

 

مدیر امور اراضی سازمان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

داداش نصیری

34494180

--

Naseri (at) eaj (dot) ir

 

 

 

مدیر آب و خاك

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

کامران یوسفی

34438524

34439802

 

مدیر امور دام

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

عزیز نوروزی

34494113

34439802

Nourozi(at) eaj (dot) ir

مدیر امور طيور

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

مسعود رئوف

34438524

34439802

Raouf (at) eaj (dot) ir

 

مدیر شيلات

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

قاسم جعفروند

34438524

34439802

Jafarvand(at) eaj (dot) ir

 

مدیر باغباني

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

محمد باقر بی پروا

34438524

34439802

beparva(at) eaj (dot) ir

 

مدیر زراعت

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

جلال رحیم زاده

34494459

34439802

Rahimzadeh(at) eaj (dot) ir

مدیر حفظ نباتات

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

محمود كيا

34438524

34439802

Kia(at) eaj (dot) ir

رئیس اداره آمار ، فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

مهدی زحمتکش

34494270

zahmatkish(at) eaj (dot) ir

رئیس اداره امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

ابوالفضل فرشبافیان

34494307

34439350

 

 

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

جواد اسدی

34494390

34439940

Asadi_j(at) eaj (dot) ir

 

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

آیت اله عبادپور

34439806

34439807

Ebadpour(at) eaj (dot) ir

مدیر صنایع کشاورزی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

ایاز برنو

34438705

34439832

Berno (at) eaj (dot) ir

 

مدیر امور سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

غلامرضا بابائی

34494294

babaei (at) eaj (dot) ir

رئیس اداره ایثارگران

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

یوسف شیخ زاده

34494226

 

رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

تهمینه صاغری

34494319

Saghari(at) eaj (dot) ir

رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

وحید ستود

34494220

sotoud(at) eaj (dot) ir

رئیس اداره امور فن آوریهای مکانیزه کشاورزی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

محسن قهرمان نژاد

34494471

 

رئیس اداره آموزش عقیدتی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

حسن عباسی

34439677

34439582

Abbasi(at) eaj (dot) ir

رئیس اداره خدمات و ساختمان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

اصغر راضی

34494218

Razi(at) eaj (dot) ir

رئیس دبیرخانه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

قنبرزاده

34494150

Ghanbarzadeh(at) eaj (dot) ir

رئیس اداره نشر و رسانه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

حسن مرادیان

34494259

 

رئیس اداره استخدام و کارگزینی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

جلال پورولی

34494326

 

Pourvali(at) eaj (dot) ir

رئیس اداره مهندسی زراعی

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

حسین پور

34494428

hossenpour(at) eaj (dot) ir

رئیس اداره جاری

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

فیضی

34494336

Faezi(at) eaj (dot) ir

رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرح ها

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

نادر خیرالله خانی

34494417

Khani(at) eaj (dot) ir

 

رئیس اداره امور پیمان ها و قراردادها

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

احمد طهمورثی

4449065

34494228

 

 

رئیس اداره آموزش بهره برداران

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

پرویز گل پرور

34494284

 

 

رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذا

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

فرزانه مشتاقی

34494461

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان آذرشهر

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

حسن علیوند

34229005

34223444

azarshahr(at) eaj (dot) ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان اسكو

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاكس

پست الکترونیکی

رضا انوری

33226379

33222220

osku(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان اهر

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

اسدی

44223671

44223673

ahar(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان بستان آباد

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

علی عنایتی

43332001

43332003

bostan(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان شبستر

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

اتابک عطا شیخ

42423081

42423020

shabestar(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان تبريز

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

فرامرز افشانی

33303061

33301193

Tabriz(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان سراب

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

نادر زارع تالی

43212116

43212821

sarab(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان بناب

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

روح اله خیری

37726072

37732811

bonab(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان عجب شير

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

احمد اسلامی

37629504

37629506

ajab_shir(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان كليبر

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

سیاوش حضوری

44442177

44443918

kalybar(at)eaj(dot)ir

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد كشاورزي شهرستان ویژه مراغه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

اسماعیل کریمی اصل

37273355

37273357

maragheh(at)eaj(dot)ir

 

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد كشاورزي شهرستان ویژه مرند

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

علی صیادی

42243132

42243052

marand(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان ملكان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

یوسف جعفری

37841061

37841054

malekan(at)eaj(dot)ir

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد كشاورزي شهرستان ویژه ميانه

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

شهرام ایرانی پور

52233883

52233882

meyaneh(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان ورزقان

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

سعید پور حیدر

44552037

44552046

varzgan(at)eaj(dot)ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان هریس

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

کاظم عباسی

43432071

43432072

haris(at)eaj(dot)ir

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان جلفا

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

رضا عباسی

42052642

42052640

jolfa(at)eaj(dot)ir

 

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان هشترود

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

مجید احمدی

52623801

52622298

8roud(at)eaj(dot)ir

 

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان خداآفرین

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

رشید نظمی

44662179

44662147

khodafarin(at)eaj(dot)ir

 

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان چاراویماق

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

منصور عالی پور

52722212

52722215

Char(at)eaj(dot)ir


مدیر جهاد كشاورزي شهرستان هوراند

نام و نام خانوادگی

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

احد طائری

44262007

44262022

Horand(at)eaj(dot)ir

 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی